دستگاه جستجوگر غار

دستگاه جستجوگر غار بر حسب اصل مقاومت زمین برنامه ریزی شده است.

محاسبات عددی تونلها، غارها و آبهای زیرزمینی از قبل در ریزپردازنده دستگاه برنامه ريزی شده است.

دستگاه جستجوگر غار

كار كردن با اين دستگاه خیلی راحت است و فقط كافی است كه الكترودها را بر روی زمین تنظیم كنید و دستگاه را روشن نمایید. سپس براحتی در صفحه نمایشی جواب “بلی” و یا “خیر” را مشاهده خواهید كرد.

دستگاه جستجوگر غار

در زمین های هموار این دستگاه قادر به كشف گودال ها وفضاهای خالی در اعماق ۴۰ متری زمین می باشد.